fredag 29 januari 2010

Frälst genom tro?

Jag tror det flesta kristna håller med om att tron frälser oss..
Men bibeln talar dock om tron på lite olika sätt. Det är inte helt enkelt att bara säga "tron frälser mig" och citera väl valda verser från Paulus brev.

Nya testamentet talar om tron i lite olika begrepp. Om man tror "rätt" så är man frälst. Men man kan också tro fel.
Vad är då tron? Är det att man får den helige ande, när man bekänner Jesus kristus som sin frälsare? Ja skulle nog de flesta svara.
Man får tron som gåva av Gud, en gåva som man inte kan förtjäna att få. Gud ger gåvan efter sin vilja. Så långt är väl det mesta solklart.

Men vissa verser i bibeln förbryllar mig. Jesus säger exempelvis till lärljungarna "Så lite tro ni har, hur länge skall jag stå ut med er?"
Innebär detta att Jesus egentligen säger "Jag har gett er för lite tro?"

En del andra verser talar också om tron ur en annan aspekt, där man kan tro fel.
Paulus säger, "Om man har en tro som kan flytta berg, men inte har kärleken, till vilken nytta är tron?"

Jacob säger "En tro utan gärningar är död"

Innebär detta att man kan ha en tro som är fel? Kan man tro på Jesus som sin frälsare, men ändå tro fel?
Kan man tro på Jesus som sin frälsare utan helgelsen?
Kan man tro på Jesus som sin frälsare utan att vilja ta på sig korset och följa honom?
Jesus säger från Matteus: "Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket" (Matt 7)

Eller dessa som har en tro, men inte bryr sig om en av dessa minsta? (Matt 25)

Vad har ni för tankar kring detta? Blir man frälst genom tron? Eller är det för komplext att enbart säga det så?

tisdag 26 januari 2010

Gästblogg: Katolik vs protestant (Del 1)

Varför går diskussionerna snett mellan protestanter och katoliker? Jag skall försöka att reda ut litat av vad man menar, och varför man inte förstår varandra. Jag tror inte att det hela är så enkelt som ett litet missförstånd, om än med gigantiska konsekvenser. Det finns också tillräckligt många som har undersökt vad som ”egentligen” hände under 1500- och 1600-talen. Det jag skall försöka att ta reda på är vad man menar på ett litet djupare plan, och jag skall också antyda var man mest har olika infallsvinklar, respektive var klyftorna verkligen är djupa. Det finns naturligtvis kulturella och psykologiska aspekter på det hela, och det vore dumt att helt bortse ifrån det, eller att förneka det, men jag lämnar det ändå litet åt sidan i detta sammanhang.

Den första punkten gäller naturligtvis ”sola scriptura”, och de följande gäller, lika naturligt Maria och helgonen, sakramenten och kyrkans auktoritet. Jag skall snabbt gå igenom bakgrund och argument för respektive ståndpunkt, dock utan att gå riktigt till botten med alla möjligheter och problem. De protestantiska ståndpunkterna kommer jag att variera en smula, eftersom det skulle bli alltför omfattande att gå igenom alla debatter och spänningar som förekommer inom och mellan olika kyrkor och samfund, tillsammans med de skilda ståndpunkter och förhållningssätt som företräds av enskilda kristna. Jag kommer att vara lika ofullständig på den katolska sidan, där jag mestadels förbigår skillnader och strider inom kyrkan, mellan väst och olika ortodoxa eller orientaliska kyrkor, och olika åsikter som torgförs av enskilda klerker eller lekmän. Jag förbigår också att olika formuleringar kan haft skilda innebörder, och alltså uppfattats på olika sätt, i sina respektive historiska och kulturella sammanhang.

Litet om bakgrunden till, och den ursprungliga innebörden av, ”sola scriptura” kan kanske vara bra att påminna sig. Enligt Calvin och Luther är det ett av fem ”sola”. Dessa är:

1. Sola scriptura – endast skriften
2. Sola gratia – endast genom nåd
3. Sola fide – endast genom tro
4. Solos Christus – endast genom Kristus
5. Soli Deo gloria – endast Gud tillhör äran


Nr 2-5 har gott stöd i bibeln, inte minst genom Paulus skrifter, men de måste ändå ges en konkret innebörd för att inte bi motsägelsefulla. Vid reformationen var det inte innehållet som var kontroversiellt, utan vad det utelämnade. Senare har det kommit att tolkas på litet olika sätt, varav en del, som syns och hörs mycket, ger det hela en exklusiv, och uteslutande, innebörd. Till exempel brukar 3 tolkas som att vi inte behöver några goda gärningar, och detta trots att Paulus skriver och ber någon att visa sin tro utan gärningar. 4 kan tolkas som att kyrkan inte behövs, trots att Paulus skriver att kyrkan är Kristi kropp, osv. Jag ger mig inte längre in i polemik, utan konstaterar att det hela kan få en vettig innebörd om man anstränger sig, men att det tenderar att bli ganska tokigt om man använder det som grund för negativa ställningstaganden. De bibliska och tidigkyrkliga argumenten för ”sola scriptura”, som jag har sett, består i stort sett i att bibeltexter emellanåt refererar till andra bibeltexter, eller återger någon (t.ex. Jesus) som gör det, och att man bland de tidiga kristna argumenterade med texter som ingår i vår bibel, och emellanåt ansåg dessa mer auktoritativa än annat material.

Sola scriptura är än mer problematiskt, men innan jag berör det vill jag återge vad Luther och Calvin menade. De sade att det finns minst 4 saker som detta innebär och grundar sig på:

1. Skriftens nödvändighet
2. Skriftens auktoritet
3. Skriftens tillräcklighet
4. Skriftens klarhet


1 och 2 är ganska okontroversiella, medan 3 och 4 är betydligt mer svårhanterliga. 3 kan t.ex. tolkas som en munkavle på Gud, och 4 kan man undra över när man betänker hur många tolkningsvarianter som presenterats hittills. Ytterliggare problem tillstöter när man inte är överens om vilka böcker som är bibliska, och vem som har bestämt att det skall vara just de böckerna, med vilken auktoritet, och i just den versionen. 4 behövs emellertid för att förkasta kyrkans auktoritet. Om bibeln inte är klar och självförklarande finns det ju någon tolkning som är bättre än andra, och då blir frågan vilken och varför. Lösningen brukar vara att var och en, enskilt eller i grupp, läser under den helige andes ledning. Frågan skulle kunna ställas om det hela har stöd i bibeln, men det blir en inom-protestantisk diskussion.

Även om nu innebörden av begreppet är något oklar, ligger det (i egen tolkning) för många protestanter så nära en självklar sanning som man kan komma. Man kan t.ex. få höra att varje kristen kyrka måste grunda sig på bibeln. Utifrån en sådan förståelse ser man ganska naturligt på katolska kyrkan som en stor koloss, som visserligen har bibeln, men med en lång rad av tillägg och avvikelser, och på en lång rad områden sina bestämda tolkningar, vilka kan avvisas med för ändamålet lämpliga urval av skriftställen.

Om nu protestanter ser på den katolska kyrkan som en samling kristna som kommit på avvägar genom olika tillägg eller avvikelser, så ser ofta katoliker på motsvarande sätt på protestanter. Dels är det förhållandevis lätt att se att nästan alla protestantiska läror bygger på en selektiv bibelläsning, dvs. någon form av tolkning och prioritering som är beroende av tidsanda och kultur, och kanske även av personen som står för den. Man anser ofta att protestanter mer låter sig ledas av den heliga tidsandan än av den Helige Ande. Men framför allt ser man att den protestantiska kritiken totalt missar sitt mål.

Ur katolsk synvinkel ser det i stället ut ungefär så här. Det hela handlar om tro, och om gemenskap med Gud. Vi får bli lemmar i Kristi kropp, Gud kommer oss till mötes på alla sätt som är möjliga, inte minst genom sakramenten, där vi blir rentvådda från våra synder och får förenas med Kristi Kropp och Blod. Dessutom talar Gud till oss genom hela skapelsen, men särskilt genom kyrkan, och alldeles speciellt genom prästerna när de firar sakramenten. Han gav apostlarna ett särskilt uppdrag, som förs vidare och fullföljs genom biskoparna. Dessutom får vi höra hans röst och lyssna till hans ord när vi läser ur bibeln. Gud kommer oss till mötes i det stora, liksom i det lilla, och framför allt i våra hjärtan. Han vill förena sig med oss, och oss med sig. Det viktiga är tron – att leva i gemenskap med Gud, vilket man gör i sitt dagliga liv, i församlingen, i den privata bönen, i liturgin, genom att lyssna till Guds ord och reflektera över det samt, alldeles särskilt, i sakramenten. Ur detta tar protestanterna endast bibeln, ”sola scriptura”, och gärna gör tolkningsfrågor till ett huvudtema. Ur katolsk synvinkel framstår ofta protestanters bön som ”privat” till skillnad från liturgin, då vi som Kristi kropp fullgör hans uppdrag (mässa av missio[n]), förenar oss med honom och frambär det rena och fullkomliga offret inför Fadern. Det är absolut inget fel med privat bön, men är det tillräckligt?

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att protestanter ser att katoliker gör många tillägg och avvikelser, medan katoliker anser att protestanter missar det mesta i gemenskapen med Gud, och endast tar hans ord, med vilket de gör vad som helst – många gånger ”bevisar” de att något är rätt eller fel, påbjudet eller förbjudet. Det är inte konstigt att det blir svårt att förstå varandra.

Jag kommer i några kommande artiklar att försöka belysa vad skillnaderna i tankemönster får för konsekvenser, och var de dyker upp. Nästa artikel kommer att handla om helgonen, utom Maria. Eftersom hon är så väldigt speciell, och hennes roll och betydelse inte kan överskattas hänvisar jag i stället till en tidigare artikel. Den därefter följande artikeln kommer att handla om kyrkan och sakramenten, varefter jag tar upp frågan om kyrkan och de särskilda kallelserna, och till sist avsluta med en kulturell och filosofisk reflektion, där det hela kommer att sammanfattas.

Stefan Herczfeld

söndag 3 januari 2010

Fanns det rättfärdiga?

"Varför äter er mästare med publikaner och syndare?" Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer.* Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." (Matt 9:12-13)

Dessa verser har jag ofta funderat på..
Fanns det människor som var rättfärdiga innan Jesus kom? Om det gjorde det, hur påverkar detta synen på korset för oss? En del säger ju att Jesus gör oss rättfärdiga genom sin gärning på korset. Och att allt bara var misär innan Jesus kom. Och att ingen kunde vara rättfärdig i Guds ögon.. Och att Jesu verk på korset gör oss helt rättfärdiga.

Eller tolkar vi bara ordet "rättfärdig" på fel sätt.. Fanns det kanske människor som hade hjärtat på rätt ställe, och insåg sin synd redan innan Jesus verk på korset? Det bör det ha funnits.
Jesus säger till Natanael, att han är en sann Israelit. Han har inget svek i sig.
Det är så lätt att man fokuserar på Paulus och Jesus kritik emot vissa skriftlärda, och bildar sig en uppfattning om att alla var onda och ville frälsa sig själva.. Man kan lätt få uppfattningen att alla fariseer var högmodiga självfrälsare, som inte förstod något alls om frälsningen. Läser man Paulus texter utan att förstå sammanhanget kan det lätt uppstå problem kring detta. En del samfund har byggt hela sin teologi kring just detta. Dvs människans uselhet som grund för teologin.

Vad tror ni.. Fanns det rättfärdiga människor innan Jesu död på korset? Eller vad menas egentligen med rättfärdighet. Fokuserar vi för mycket på Paulus ord om att ingen kan vara rättfärdig med sina gärningar? Det finns ju en del Rabbiner som kritiserar Paulus ord om Judendomen.. Och att man inte alls ser sig själv som rättfärdiga på det sätt som Paulus beskriver om i breven. Man menar att han övertolkat fariseernas läror, och att Paulus helt bortsett på hur Israels folk står under Guds nåd. Dvs att trots Israels synder, så överger inte Herren sitt folk.. Rabbinerna menar då att Paulus kritik inte är helt relevant för en Jude. Paulus kritiserar snarare en aristokratisk sida av Judendomen i sina brev, dvs maktgalna överstepräster som allierat sig med Romarriket. Men i själva verket så finns det inte fog för att alla grenar inom fariseeismen var så som Paulus beskriver.
Och därför fanns det ärliga och rättfärdiga människor som hade hjärtat på rätt ställe innan Jesus kom till oss. Och därför stämmer Jesus ord från citaten från Matteus 9.
Eller?