måndag 18 juli 2011

Kapitel 7 - om äktenskapet

Paulus fortsätter i sitt första brev till församlingen i Korinth:


Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning. Helst ville jag att alla levde som jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene av ett slag, den andre av ett annat.

Till de ogifta och till änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir vad de är, liksom jag. Men om de inte kan behärska sig bör de gifta sig; det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. De gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herrens: en hustru får inte lämna sin man - men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift eller försona sig med mannen - och en man får inte skilja sig från sin hustru.

Till de övriga säger jag själv, inte Herren: om någon broder har en hustru som inte är troende men är villig att leva med honom, får han inte skilja sig från henne. Och om någon kvinna har en man som inte är troende men är villig att leva med henne, får hon inte skilja sig från honom. Ty mannen som inte tror har helgats genom sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats genom sin troende man. Annars vore era barn orena, inte heliga som nu. Men om den som inte tror vill skilja sig, så må han göra det. I sådana fall är den troende brodern eller systern inte bunden. Gud har kallat er att leva i frid, och hur vet du, kvinna, att du kan rädda din man och du, man, att du kan rädda din hustru?

I övrigt skall var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom, sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad skall inte ändra på det. Den som var oomskuren skall inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt, vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en skall förbli vad han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid det. Och även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och likaså är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Gud har köpt er och priset är betalt; bli inte slavar under människor. Bröder, var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.

I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag kan ge ett råd tack vare den tilltro som Herren i sin barmhärtighet har visat mig. Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra tid som nu är inne - det är bäst att leva på det viset. Är du bunden vid en kvinna, sök då inte att bli löst. Har du blivit löst från en kvinna, sök då inte att finna någon annan. Men om du gifter dig är det ingen synd. Och om den ogifta kvinnan gifter sig är det ingen synd. Men de som gör så kommer att få det svårt här på jorden, och jag vill inte kräva för mycket av er. Men det säger jag, bröder: tiden krymper. Även de som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut, och jag ser helst att ni slipper bekymra er. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall vara sin hustru till lags, och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör världen till, hur hon skall vara sin man till lags.

Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren. Men om någon tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig. Men den som står fast i sin föresats och inte känner något tvång utan är herre över sin vilja och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan förbli orörd, han handlar rätt. Alltså: den som gifter sig med flickan handlar rätt, och den som inte gifter sig handlar bättre.

En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen. Men långt bättre är det för henne om hon förblir som hon är, det är min uppfattning, och jag menar att även jag har Guds ande.


Kärnan verkar vara följande:
1) Det är bäst att vara ogift och avhållsam
2) Om man inte kan eller vill vara ogift och avhållsam skall man gifta sig
3) Om man gifter sig, så skall man vara gift på ett helhjärtat sätt, annars utsätter man sig och sin partner för onödiga frestelser.

Detta brukar man jämföra med Jesu förkunnelse om äktenskapet i Matteusevangeliet, där han säger att det är bäst att göra sig till eunuck för himmelrikets skull (kap 19), och att den som är gift inte skall se sig om efter annat eller andra (kap 5). Dvs. egentligen samma budskap.

Det finns ett par saker att lägga märke till. Först att Paulus inledningsvis säger att han övergår till att besvara frågor. Det betyder inte att han lämnar det tidigare skrivna bakom sig, utan att det ligger till grund för det han säger här. Ett grundtema var ju enheten, varav en aspekt är att man inte skall bråka. Det kastar ett ljus över vad han säger om dem som blir övergivna av en hednisk partner, liksom att han på slutet uppmanar till att nya äktenskap skall ingås med redan kristna. Samtidigt håller han äktenskapet för så heligt att det helgar även den hedniska parten om vederbörande inte drar.

En andra frågeställning är om, och i så fall när, omgifte är tillåtet. Det som står uttryckligen är om man blivit övergiven av en hednisk partner, och om man blivit änka eller änkling. Frågan är om det finns andra fall, och vad man i så fall gör av dem. Jesus ger otrohet som anledning till att skiljas, samtidigt som han säger att man inte får gifta sig med någon som varit gift. Tolkningarna går i sär, men vad menar bibeln, och vad är det Paulus har i tankarna när han skriver som han gör? Jag tror att man skall se till den grund som han lagt, om frid och enhet inom församlingen.

Ett tredje observandum är att Paulus skiljer mellan det han fått "från Herren" och det som är hans egen åsikt eller instruktion. Det betyder minst två saker som kan vara viktiga för oss. Den ena är att Paulus inte kunde gå enbart på sin uppenbarelse, eller kallelse, utan att han var tvungen att lära sig vad Jesus hade sagt och gjort innan han fick åka ut och predika. Det andra är att han som apostel, med godkännande av Petrus, ansåg sig ha någon sorts auktoritet. Av andra texter vet vi att han tydligt gav den vidare till t.ex. Titus & Timotheus. Det innebär att han ansåg sig själv ha behörighet att lösa lokala eller mindre problem, medan större frågor avgjordes av apostlarna gemensamt, som framgår av Apg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar