onsdag 20 juli 2011

1 kor 9 - kanske ändå inte så nytt?

Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår herre? Är inte ni det verk som jag har utfört för Herren? Om jag inte är apostel för andra är jag det åtminstone för er. Ni är ju Herrens egen bekräftelse på mitt uppdrag som apostel.

Detta är mitt svar till dem som kritiserar mig: Har vi inte rätt till mat och dryck? Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas? Är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att slippa arbeta? Vem tar värvning utan att räkna med lön? Vem anlägger en vingård och avstår från vad den ger? Vem vallar en hjord utan att få sin del av mjölken? Är detta bara mänskligt tal, eller säger inte lagen samma sak? Det står ju i Moses lag: Du skall inte binda ihop munnen på oxen som tröskar. Skulle Gud bekymra sig om oxar? Nej, det är klart att han säger det med tanke på oss. Det är för vår skull det står skrivet att den som plöjer och den som tröskar skall göra det med hopp om lön för sin möda. Om vi har sått vårt andliga utsäde hos er, är det då för mycket om ni ger oss något materiellt som avkastning? Om andra har rätt att ställa krav på er, har inte vi det ännu mer? Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för evangeliet om Kristus. Ni vet ju att de som arbetar i templet lever av templets intäkter och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av offren. Så har också Herren bestämt att de som förkunnar evangeliet skall få sitt uppehälle av evangeliet. Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner, och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem. Hellre dör jag - ingen skall få ta ifrån mig det som är min stolthet. Ty att jag sprider evangeliet är inget att vara stolt över, jag är ju tvungen till det. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet! Om jag gör det av eget val har jag ju lön att vänta. Men gör jag det därför att jag måste utför jag bara ett uppdrag. Vad får jag då för lön? Jo, att få förkunna evangeliet utan kostnad för någon och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig.

Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften.

Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt - löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta.


Åter igen en konstig kapitelindelning. Friheten i den första meningen anknyter till slutet av det förra kapitlet, där han ber dem att se till att inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det kan skada andra - de osäkra som inte kan hantera offerköttet. Sannolikt var det inte bara köttet de hade svårt att hantera, utan även köttets lustar. Det som pågick i templen i staden hade i andra tider och på andra platser ansetts vara grovt sedlighetsstörande, med fylleri och prostitution som grundpelare.

Paulus fortsätter med att motivera sin frihet, och är mycket tydlig med att han använder den för att kämpa för att nå sitt mål (gemenskap med Kristus). Sedan använder han friheten för att underkasta sig allt möjligt för att människor inte skall behöva ta avstånd ifrån honom med motiveringen att han inte är som de själva är.

En sak som särskilt fångar mitt intresse är att han argumenterar som ett svar till dem som kritiserar honom. Det framgår inte direkt vad han kritiserad för, men jag gissar att det kan ha någon motsvarighet i vad han skriver om. I så fall ligger det nära till hands att det hittills är två områden. Det ena som har att göra med att några anser sig ha den rätta läran, och det andra med att folk anser att han lägger onödiga och otillbörliga krav på dem. Vi får nog verkligen sträcka fantasins gränser för att finna en situation där enskilda, eller grupper, anser sig ha mer korrekta tolkningar, eller där människor anser att kyrkan och dess ledare lägger sig i deras privata angelägenheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar