måndag 25 augusti 2008

Matteus

När jag läste Matteus det första gångerna som kristen så ryckte jag till på Jesus helt uppenbara inriktning till det Judiska folket, och uppenbara nekande att nå det hedniska folket.
Matteus används ofta av Messianska kristna samt ateister för att tex klanka ner på Paulus. Man hänvisar ofta till den citaten jag visar här nedan. Men jag har grävt och forskat lite i argumenten som ofta läggs fram.


I Matteusevangelium så visar Jesus på ett flertal ställen att han skall nå Israels folk med sitt budskap under sin tid då han vandrar på jorden. När han sänder ut det tolv lärljungarna säger han detta :
Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus” (Matt 10:6)
Och denna:
Han svarade: ”Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” 25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: “Herre, hjälp mig!” 26 Han svarade: “Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna (Matt 15:21-28)

Här visar alltså Jesus klart och tydligt att hans uppgift det är att samla folket, vilket är Judar som lever i det gamla förbundet och läser “Tanach” och han vill få dem att öppna sina ögon för skriften. Det är inte så konstigt att han vill nå ut till sitt förbunds folk egentligen. För allt Jesus talar om det har sitt ursprung i Tanach, allt Jesus gör han sin symboliska mening i skriften. Jesus läser och undervisar från skriften.
När Jesus väljer det tolv lärljungarna så är detta också en symbolisk handling för det tolv stammarna och starten Israel.
Dessa tolv lärljungar skall bli starten för den nya församlingen som ingår i det nya förbundet. Här läggs grunden, en grund som vilar på Gamla testamentet. Det är inte konstigt att den nya församlingen är Judar, då Judiska barn får lära sig skriften sedan barnsben. Det är dessa ögon Jesus vill öppna. Alla liknelser Jesus ger sina lärjungar är för att öppna deras hjärta för skriften.

Men Jesus gör saker i Matteusevangeliet som ändå visar att icke Judar får ta del av himmelriket. Vi har dels det citatet från ovan med ”En kanaaneisk kvinnas tro” (Matt 15:21-28)
Där ändå Jesus säger “”Kvinna, din tro är stor” Vilket tyder på att genom sin tro så är hon rättfärdig.

Sen så har vi kapitlet “En hednisk officers tro” Matt 8:5-13
Där Jesus säger till denne Romerske soldaten:
Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. 11 Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför

Bland de första som välkommnade och uppmärksammade Israels konung (Jesus) var ju de vise männen.. alltså utlänningar erkänner honom innan Israels folk gör det, värt en tanke. (Matt 2:1-12 )

Jesus vandrar även vidare till Galileen och bosätter sig i Kapernaum,
där det bodde judar, men även många hedningar. Detta tyder på att Jesus var i en miljö där det fanns mycket hedningar. Vi läser nedan:

Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, 14 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: 15 “Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen * 16 - det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp. “*
17 Från den tiden började Jesus predika och säga: “Omvänd er, ty himmelriket är nu här
."* (Matt 4:12-17)

Efter att ha predikat i Gallileen så läser vi: ”Och mycket folk följde honom från Galileen och Dekapolis*, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan” (Matt 4:23)
Alltså både Gallilen och Dekapolis var städer med mycket hedningar. Jesus reste i 5 regioner av Hedniska städer. Och han drog med sig folkskaror därifrån.
Givetvis kan vi bara spekulera i om det var hedningar som följde Jesus i denna folkskara. Men det finns ju ett visst fog för det.

Det Romersk/Grekiska Dekapolis var även staden som Jesus gjorde undret med svinhjorden.
En liten amärkning kring denna hedna stad är att efter historien kring svinjorden så vill folket att Jesus skall lämna dem (Mark 5:1-20 )
Senare i (Mark 7:31-37) så återvänder Jesus till Dekapolis och möts av en stor folkskara av hedningar. Alltså har en stor skara hört mannen med svinjordens historia och kommit till tro på Jesus. Först ville man fösa iväg och och sedan möter man honom med Jubel.
Hedningar kommer till tro.
Hela denna historien är också en kontrast till Judarna. Denna plats där svinen fanns där var mycket orent för en Jude att vistas, men vad gör Jesus? Jo han sträcker ut sin arm till en hednisk man som befinner sig på denna avkyvärda orena plats. Han hjälper honom. han kommer till tro och “Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis* allt vad Jesus hade gjort med honom. Och alla förundrade sig” (Mark 5:1-20)

Vi har alltså befog i synoptikerna att Jesus nådde ut till hedningar även om hans största uppdrag var att nå ut Judar för det nya förbundets start.

Alltså gör Paulus något som det finns fog för i synoptikerna. Det finns även fog för att hedningar skall nås av budskapet i Gamla testamentet.

“Jag vill sluta med er ett evigt förbund:
Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David.
Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken.
Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig.
Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse.”
(Jesaja 55)

Vill du ha lite mer kött på benen kan spana in Jes 42:6 ,Jes 49:6 ,Jes 52:10 ,Jes 66:18

Vad är det sista Jesus säger i Matteus 28?
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.

2 kommentarer: